Publikování ve Facta Medica

Publikování ve Facta Medica2022-02-04T15:36:44+00:00

Vydání knih, dále článků, recenzí, zpráv v našich časopisech a také sborníků abstrakt, ročenek ap.

Nabízíme možnost publikování článků, recenzí a zpráv v námi vydávaných časopisech nebo vydání odborných, populárně-naučných nebo beletristických knih. Dále můžeme nabídnout ediční přípravu a vydání sborníků abstrakt z odborných akcí, ročenek, propagačních materiálů v lékařské a zdravotnické oblasti ap. Garantujeme špičkové redakční, grafické i polygrafické zpracování.

Pokyny pro autory

Zde k nahlédnutí

ZASLÁNÍ RUKOPISU A FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ AUTORA

Prohlašuji jako autor, vedoucí autorského kolektivu/editor, že text práce (dále jen „Dílo“) s názvem uvedeným v kolonce „název práce“který jsem nabídl(a) vydavatelství Facta Medica, s.r.o., se sídlem v Brně na Srbské ulici 2186/19, k publikaci, je původní autorský a také všechny užité snímky, obrázky, přístrojové záznamy, grafy, schémata a údaje jsou původní nepřevzaté a máme k nim autorská práva.

Dále prohlašuji, že pokud jsou užity přílohy (obrázky, grafy atd) převzaté z jiných zdrojů, jsou v textu Díla jejich zdroje řádně citovány, případně mám jako autor/editor písemné svolení k jejich publikování od jejich vlastníka.

Prohlašuji také, že Dílo nebylo dosud publikováno a že jsem Dílo nenabídl(a) k publikaci žádnému jinému vydavateli.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti svého prohlášení.

Tuto skutečnost stvrzuji odesláním tohoto formuláře.

Z toho:

Odesláním/Potvrzením prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve formuláři jsou správné a pravdivé.