Pokyny pro autory

Pokyny pro autory2019-07-30T15:47:30+00:00

Jak publikovat ve vydavatelství Facta Medica a jak připravit „manuskript“ a ilustrační přílohy

1. Poskytnutí rukopisu redakci

„rukopis“ včetně (obrazových) příloh (viz bod 12) zaslat v elektronické podobě přes redakční systém a v kopii e-mailovou adresu <fama@fa-ma.cz>; k rukopisu připojit prohlášení o původnosti práce i příloh a prohlášení, že práce nebyla doposud publikována ani souběžně nabídnuta k publikaci v jiném periodiku (viz formular_prohlaseni; jinak součást redakčního systému)

2. Publikační jazyk

čeština, slovenština a angličtina

3. Technické specifikace „rukopisu“

text dodat v elektronické podobě v samostatném souboru v textovém editoru MS Office Word (doc nebo docx; v operačním systému Windows), užívat jen písmo Times New Roman o velikosti 12 bodů, text nestylovat (celý text ve stylu Normální), pro zvýraznění užívat pouze písmo tučné, kurzivní nebo podtržené; přílohy (tab, obr, grafy a schémata) a jejich pojmenování dodat v samostatných souborech, resp. souboru (viz bod 12)

4. Rozsah příspěvků (včetně literatury)

zde je uváděn pouze rozsah samotného textu, tj. bez příloh, ve znacích včetně mezer (orientačně i v normostranách, 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer):

  • původní práce – rozsah textu 19 až 23 normostran (to je 34 200 až max. 41 400 znaků včetně mezer)
  • přehledný referát/kazuistika – rozsah textu 7 až 12 normostran (to je 12 600 až max. 21 600 znaků včetně mezer)
  • editorial – rozsah textu 4,6 normostran (to je max. 8 300 znaků včetně mezer)
  • ostatní (zpráva, osobní zpráva, recenze ap) – max. 4,6 normostran (to je max. 8 300 znaků včetně mezer)

5. Název příspěvku

musí byť výstižný a stručný (max. 60 znaků včetně mezer) a neměl by obsahovat zkratky; obligatorní je překlad do angličtiny

6. Údaje o autorech

u všech autorů uvést plné křestní jméno a příjmení a název pracoviště (přesný název pracoviště včetně kliniky, oddělení ap, webová stránka pracoviště), u korespondujícího autora uvést i tituly, vědecké a pedagogické hodnosti a e-mailovou adresu (i telefonní číslo jako kontakt pro redakci, nejlépe GSM)

7. Souhrn (tj. résumé/abstrakt článku)

obligatorní je překlad do angličtiny v odpovídajícím rozsahu, rozsah ve znacích včetně mezer

  • původní práce – min. 1 000 až max. 2 000 znaků, strukturovaný
  • přehledový referát/kazuistika – min. 800 až max. 1 200 znaků

8. Klíčová slova

v češtině nebo slovenštině a v angličtině řazená abecedně

9. Užití zkratek

v místě prvního užití zkratky uvést plné znění zkráceného termínu, je-li z angličtiny v plném znění i anglicky, například ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM – Ambulatory Blood Pressure Monitoring)

10. Literatura

max. 30 citací, především recentních (za posledních 5 roků), podle níže uvedeného vzoru; jednotlivé položky citované literatury číslovat a seřadit v takovém sledu, v jakém jsou v textu citovány; odkaz na citovanou literaturu v textu umístit na příslušném místě a vyznačit jej číslicí v hranaté závorce bez mezer mezi interpunkční čárkou a číslicí takto [1,3,11-13]

11. Způsob citace literatury – formální úprava

periodická publikace
Struktura citace:
Autor/ři příspěvku [max. 3, potom et al]. Příjmení Iniciála osobního jména. Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu rok vydání; ročník (číslo, případně Suppl): stránkový rozsah
Příklad:
Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary approach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314-317.

neperiodická publikace
Struktura citace:
Autor/ři monografie [max. 3, potom] et al [u editora/rů (ed)]. Příjmení Iniciála křestního jména). Název (celé monografie nebo kapitoly). [In: Příjmení Iniciála křestního jména editora/rů a do závorky (ed/eds). Název celé monografie]. [Pořadí vydání, pokud není první]. Na-kladatelství: místo vydání rok. [: stránkový rozsah kapitoly]. ISBN.
Příklad:
Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457.
Fait V, Chrenko V, Gatěk J et al. Biopsie sentinelové uzliny u kožních nádorů. In: Neoral Č, Bohanes T (eds) et al. Biopsie sentinelové uzliny. Galén: Praha 2012: 35-56. ISBN 978–80–7262–882–7.

elektronicky dostupná publikace
Příklad:
Causes of death statistics. Data from October 2013. Eurostat. Anotace. [cit. 2017–01–17]. Dostupné z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
Killu AM, Liang JJ, Jaffe AS. Erdheim-Chester disease with cardiac involvement successfully treated with anakinra. Int J Cardio 2013; 167(5): e115-e117. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/j.ijcard.2013.04.057>.

12. Přílohy obecně (tabulky, grafy, schémata, černobílé nebo barevné obrázky a snímky, přístrojové záznamy)

nevkládat do (textu) editoru MS Office Word, ale dodat v samostatných „zdrojových“ souborech, v nichž byly vytvořeny; v textu citovat odkaz na příslušnou přílohu v kulaté závorce, například (tab. 1) nebo (graf 1) nebo (schéma 1) nebo (obr. 1); jsou-li použity „neautorské“ přílohy, je vždy třeba doložit souhlas všech osob (soukromých nebo právnických), které na ně mají copyright, případně lze použít data originálu pro vytvoření autorské přílohy s odkazem „upraveno podle Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457 “, resp. „upraveno podle [7] s uvedením plné citace v Literatuře; popisky v neautorských cizojazyčných přílohách přeložit do češtiny; názvy příloh dodat s příslušným označením, například „Obr. 1. Endoskopicky implantovatelný duodenojejunální rukáv “ ap v samostatném souboru v MS Office Word (viz bod 3)

12.1 Tabulky – nutno vytvořit v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvoření tabulek (neslučovat buňky a v rámci jedné buňky nevkládat odrážky, hřebíky čísla ap)

12.2 Grafy – nutno vytvořit v MS Office Excel (je možné poslat i grafy už vložené do MS Office PowerPoint), grafy v jiných formátech nelze tisknout a musí se znovu vytvářet!

12.3 Schémata – nutno vytvořit v grafickém editoru nebo poslat obrázek schématu ve formátu JPG, JPEG, TIF, případně ve formátu otevřeného PDF v tiskovém rozlišení

12.4. Fotografie, přístrojové záznamy a perokresby – nutno dodat ve formátu JPG, JPEG, TIF, GIF v tiskovém rozlišení (minimálně 300 dpi, o rozměru minimálně 885 × 826 pixelů (tiskový rozměr 7,5 × 7 cm, tj. jeden sloupec), obrázek o tiskovém rozměru 14 × 7 cm (2 sloupce) musí mít rozměr 1650 × 826 pixelů)

Kontakty na redakci časopisu

Redakce

Facta Medica, s.r.o.,
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

E-mail: fama@fa-ma.cz
Telefon: +420 737 287 512

Šéfredaktor

dr. Boris Skalka

E-mail: boris.skalka@fa-ma.cz
Telefon: +420 737 985 593

Zástupce šéfredaktora

dr. Eliška Skalková

E-mail: eliska.skalkova@fa-ma.cz
Telefon: +420 737 287 512